MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME - SOPHIE DELAERE
Geassocieerde notarissen te Sint-Andries (Brugge)

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen
16 mei 2017

In de media verschenen ondertussen verschillende berichten over de intrekking van de MKWB-kaart. Minister-President Bourgeois maakte vrijdag 19 mei 2017 bekend dat de MKWB-kaart ingetrokken zal worden. Deze beslissing werd echter nog niet formeel genomen door de Vlaamse Regering. Daarom is het vandaag nog steeds mogelijk de MKWB-kaart te consulteren én bezwaar in te dienen. We laten de onderstaande informatie dus nog even staan, tot wij formeel bericht krijgen dat de kaart effectief werd ingetrokken.

Het bosdecreet beschermt in principe alle bossen. De bossen die stedenbouwkundig gezien, echter niet gelegen zijn in natuur-, bos- of parkgebied kunnen via een vrij eenvoudige procedure toch gekapt en ontbost worden. De wetgever was dan ook van mening dat een alternatieve beschermingsmethode zich opdrong: De Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen zagen het levenslicht.

“MKWB” 
Het Bosdecreet bepaalt de definitie van “een bos”. Wat een “bos” is, wordt ruim geïnterpreteerd. Zo kan een groepje van drie bomen in een tuin reeds een bos zijn. De stedenbouwkundige bestemming van de grond waarop het “bos” zich bevindt, is van geen enkel belang.

De “Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen” (MKWB) zijn “zonevreemde” bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming maar wel in woon-, recreatie- of industriegebieden. Om deze reden zijn zij kwetsbaarder dan de bossen die wel in een bos-, natuur- of parkgebied gelegen zijn.

Niet enkel de ligging definieert een MKWB. Het gaat immers ook om bos, dat volgens welbepaalde criteria zoals oppervlakte, biologische waarde, historiek van het bos… een score heeft gekregen waardoor het als waardevol wordt beschouwd en een betere bescherming verdient.

Waarom is het van belang om te weten of een bos een “MKWB” is?
Indien uw grond een MKWB is, geldt er vanaf 21 mei 2017 een verstrengde procedure voor ontbossing. Er geldt voor deze bossen immers een algemeen verbod tot ontbossen. Hiervan afwijken, is enkel mogelijk via een specifieke  aanvraag gericht aan het Agentschap Natuur en Bos. Het is de Vlaamse Regering die, na advies van het Agentschap Natuur en Bos, een machtiging tot ontbossen kan verlenen.

Weigert zij een machtiging te verlenen dan zal de Vlaamse Regering binnen twee jaar de procedure tot wijziging van de ruimtelijke bestemming (herbestemming via een ruimtelijk uitvoeringsplan) moeten aanvangen. Dit betekent dat het MKWB aanvankelijk gelegen in bijvoorbeeld “woongebied” een nieuwe ruimtelijke bestemming zal krijgen en in bijvoorbeeld in “natuurgebied” zal komen te liggen. Een woning bouwen op de grond is dan totaal uitgesloten. Onder welbepaalde voorwaarden heeft u wel recht op een planschadevergoeding.

Hoe weet ik of mijn bos een MKWB is?
U kunt zelf eenvoudigweg nagaan of uw grond gelegen is in een MKWB door de digitale ontwerpkaart te consulteren.

Op deze kaart bevinden zich alle MKWB’s.

Enkel de gronden die aangeduid zijn op de kaart, worden beschouwd als MKWB.

Kan ik iets ondernemen als mijn grond aangeduid staat als MKWB?
De huidige digitale kaart van de MKWB’s is voorlopig. Momenteel loopt een openbaar onderzoek, waarbij burgers de kans krijgen om te reageren tegen de opname van een grond op de kaart. Het openbaar onderzoek loopt van 16 mei 2017 t.e.m. 14 juli 2017. Voor boseigenaars zijn deze data cruciaal.

In de volgende gevallen kunnen burgers opmerkingen formuleren over de opname van een gebied op de kaart:

  • Indien burgers menen dat de formule met criteria verkeerd toegepast werd waardoor een stuk grond verkeerdelijk op de kaart is aangeduid;

  • Wanneer de exacte terreinsituatie uitwijst dat een grond in werkelijkheid géén bos is;

  • Als een eigenaar bijvoorbeeld reeds een vergunning om te ontbossen heeft verkregen vóór 18 december 2015.

De verkregen opmerkingen uit het openbaar onderzoek worden verwerkt en kunnen aanleiding geven tot aanpassingen aan de kaart.

Een opmerking formuleren kan via het Geoloket of via een aangetekende brief (een online-formulier)

Bent u eigenaar van een bos dat in een niet groene ruimtelijke bestemming ligt? Controleer dan of uw grond beschouwd wordt als één van de “Meest Kwetsbare Waardevol Bossen”. Dit kunt u eenvoudigweg doen door een digitale kaart te raadplegen. Indien uw grond als MKWB wordt aangeduid, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor uw (toekomstige) bouwprojecten. U kunt tot en met 14 juli opmerkingen doorsturen naar het Agentschap Natuur en Bos als u van mening bent dat uw grond onterecht op de kaart werd aangeduid als MKWB.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat